Kdo jsme?

Naše vzdělávací středisko má akreditaci MŠMT ČR čj. 15559/98-21 ze dne 25.3.1998. Úsek celoživotního vzdělávání pracuje od roku 1998 při Střední škole AGC a.s. Teplice v nově zrekonstruovaném a vybaveném areálu. Jedná se o subjekt poskytující široké a komplexní služby v oblasti vzdělávání zaměstnanců zejména mateřské firmy AGC Flat Glass a.s. a všech jejích závodů, dále pořádá rekvalifikační kurzy pro úřady práce v Ústeckém regionu a dále pro další zaměstnavatele dle jejich konkrétních požadavků.

Úsek zajišťuje vzdělávací a tréninkové akce v nejširší možné nabídce, a to od školení v oblasti počítačové gramotnosti – od základů obsluhy jednotlivých uživatelských programů až po CAD systémy a školení pro správce sítě, dále z oblasti financí, práva či managementu až po tréninkově zaměřenou oblast komunikací, jazykové průpravě.

Běžně zajišťuje školení a přípravu pracovníků v dělnických profesí včetně speciálních zkoušek a BOZ.

V neposlední řadě úsek působí jako certifikované školící středisko disponující lektory s akreditací pro vzdělávání ECDL.

Úsek CŽV je schopen pružně zareagovat na jakýkoli požadavek v oblasti vzdělávání a vzdělávací akce je schopen zajistit na celém území ČR.  Kvalitní služeb v oblasti vzdělávání je dosahováno především díky lektorům z celé ČR, a to především z řad VŠ pedagogů, pracovníků ministerstev a lektorů vlastních z profesionálního učitelského sboru.

Pravidelné firemní akce:

 • Komunikace
 • Ekonomika
 • Právo
 • Počítače
 • Speciální, nadstandardní a jiné
 • Sklářské kurzy
 • Studium při zaměstnání
 • Rekvalifikace
 • Jazykové kurzy
 • Dělnické profese

Úsek celoživotního vzdělávání má vedle certifikace k SIPVZ uděleno prestižní osvědčení o jakosti ISO 9001:2000, které ho opravňuje podnikat v této oblasti.

Realizujeme vzdělávací programy pro cca 20 stálých klientů z řad velkých firem v regionu, především pak pro mateřskou firmu AGC Flat Glass Czech, a.s., včetně všech závodů a dceřiných společností.

Spolupracujeme s cca 60 lektory, kteří jsou uznávanými odborníky z akademické obce, státní správy a z praxe, s rozsáhlou publikační, přednáškovou a vědeckou činností. Pro školení máme k dispozici řadu nově vybavených učeben, z toho některé jsou vybaveny počítačovou technikou, včetně nejnovějších verzí jednotlivých programů a přístupů na internet, k dispozici jsou speciální učebny pro výuku jazyků, disponujeme také audiovizuální technikou.

Realizujeme celou řadu vzdělávacích seminářů a tréninkových akcí z různých oblastí:

 • Specializovaná (odborná) krátkodobá školení – nabízíme školení z oblasti financí, daní, účetnictví, práva, logistiky, marketingu, podnikové administrativy, celní problematiky. Dále tréninky zaměřené na oblast komunikace a řízení.
 • Manažerské vzdělávací programy – dlouhodobé speciální vzdělávací programy vytvořené dle požadavků zákazníka. Tyto programy bývají rozděleny na části výukové a výcvikové.
 • Výuka cizích jazyků – anglický, německý, francouzský a ruský jazyk na všech úrovních pokročilosti, včetně možnosti výuky s rodilým mluvčím. Možnost výuky českého jazyka pro cizince.
 • Kurzy práce na počítači – od základů jednotlivých programů až po grafické programy a školení pro správce sítě.
 • Výjezdová školení – zajišťujeme vzdělávací akce i mimo naše středisko – v regionu i mimo něj. Realizujeme outdoorové vzdělávací akce, kurzy šité na míru zákazníka.
 • Vzdělávání dělnických profesí – v oblasti vzdělávání dělnických profesí se v našem vzdělávacím středisku (popřípadě přímo u zákazníka) realizují jak základní, tak i periodická zákonná školení.
 • Studium při zaměstnání
 • Psychodiagnostické testování a zhotovení osobnostního profilu stávajících zaměstnanců nebo v rámci výběrových řízení na nová pracovní místa.
 • Ve spolupráci s úřady práce převážně v našem kraji již od počátku činnosti úseku CŽV pořádáme rekvalifikační kurzy – jsou zaměřeny převážně na oblast výpočetní techniky, odbornou administrativní práci, obchodní profese či poradenskou činnost pro investory. Každoročně nabídku inovujeme a jsme schopni připravit dle konkrétních požadavků objednatele tzv. „na míru“.
 • Pro všechny nabízené projekty máme od MŠMT ČR udělené akreditace, jež nás opravňují k vydávání celostátně platných osvědčení.